Om het wonen in de provincie Utrecht prettiger te maken voor iedereen zouden er meer betaalbare woningen, vooral rond openbaar vervoersknooppunten en binnen bebouwde gebieden moeten komen. Voor dit en meer plannen is er een Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening van de provincie Utrecht gecreëerd.

In dit ontwerp staat beschreven hoe het college van Gedeputeerde Staten ervoor willen zorgen dat het in de toekomst goed wonen, werken en leven in de provincie Utrecht. Voor de visie en verordening hebben diverse partijen zoals gemeenten en waterschappen input geleverd.

In de visie wordt omschreven hoe de provincie ruimte kan creëren voor woningbouw en mobiliteit. Ook hoe de energietransitie mogelijk gemaakt kan worden en op welke wijze we bodemdaling willen tegengaan. Door de corona crisis wordt de inwerkingtreding van omgevingswet uitgesteld.

Bron: Bunnks Nieuws.nl
12 april 2020

Rate this post